Cách để điều khiển kênh trên máy bộ đàm hoạt động tốt?

Để có thể mang thông tin âm thanh và cũng chạy nhiều nhiệm vụ tổ chức cần thiết, hệ thống yêu cầu các loại kênh khác nhau có sẵn. Đây là các kênh điều khiển trong đó có một kênh trong mỗi hướng cho mỗi trạm gốc hoặc Bộ điều khiển Hệ thống Trunking (TSC).

Một số kênh điều khiển khác nhau được sử dụng để các trạm gốc liền kề không can thiệp lẫn nhau, và các trạm di động quét các kênh khác nhau để xác định tín hiệu kênh điều khiển mạnh nhất. Ngoài ra còn có các kênh giao thông. Đặc điểm kỹ thuật hỗ trợ lên đến 1.024 kênh lưu lượng khác nhau để sử dụng. Bằng cách này, một trạm gốc có thể hỗ trợ một số lượng lớn các trạm di động khác nhau đang giao tiếp cùng một lúc. Tuy nhiên, đối với các hệ thống nhỏ chỉ có một vài kênh, kênh điều khiển cũng có thể hoạt động như một kênh lưu lượng không dành riêng.

Bộ đàm HYT TC - 320

Để hoạt động thành công, điều quan trọng là hệ thống biết vị trí của các điện thoại di động để các cuộc gọi có thể được định tuyến đến chúng. TSC (Trunking System Controller) thu thập thông tin này bằng điện thoại di động “đăng ký” trên kênh điều khiển. Tiêu chuẩn MPT1327 mô tả một số cơ chế đăng ký, nhằm hạn chế tải trên kênh điều khiển do chuyển vùng điện thoại di động gây ra. Đăng ký có thể rõ ràng hoặc ẩn. Đăng ký rõ ràng có thể được bắt đầu bởi kênh điều khiển yêu cầu thiết bị di động đưa ra yêu cầu đăng ký; hoặc được khởi xướng bởi một thiết bị di động đã chuyển vùng sang một khu vực đăng ký mới. Nó cũng có thể cho một điện thoại di động để đăng ký ngầm, nơi TSC sẽ cập nhật hồ sơ đăng ký của nó khi điện thoại di động thực hiện một cuộc gọi cố gắng. Có thể bản ghi của TSC không khớp với vị trí của thiết bị di động.

Để thực hiện cuộc gọi đi, điện thoại di động truyền yêu cầu tới trạm gốc như được yêu cầu trong luồng dữ liệu kênh điều khiển từ trạm gốc. Điện thoại di động truyền mã riêng của nó cùng với mã đích của cuộc gọi, một thiết bị di động khác hoặc một văn phòng điều khiển. Phần mềm điều khiển và mạch điện trong trạm gốc và vùng xử lý điều khiển trung tâm cho mạng thiết lập mạng sao cho kênh được cấp phát cho âm thanh (kênh lưu lượng). Nó cũng thiết lập chuyển đổi trong mạng để định tuyến cuộc gọi đến đích được yêu cầu.

Để cho phép trạm di động nhận cuộc gọi, nó được phân trang qua luồng dữ liệu kênh điều khiển đến để cho biết có cuộc gọi đến. Kênh được phân bổ và chuyển đổi được thiết lập để cung cấp định tuyến chính xác cho cuộc gọi.

Không có phương pháp nào được mô tả trong tiêu chuẩn để “bàn giao” điện thoại di động từ một trạm gốc sang trạm gốc nếu nó di chuyển ra khỏi phạm vi của trạm gốc mà qua đó một cuộc gọi đang được thực hiện. Theo cách này, hệ thống không phải là dạng điện thoại di động. Do đó, cần thiết cho trạm di động vẫn còn trong khu vực dịch vụ của trạm gốc mà qua đó bất kỳ cuộc gọi nào đang được thực hiện.

Các bạn có thể xem thêm sản phẩm máy bộ đàm tại đây. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *